لنت ترمز چیست؟

لنت ترمز وظیفه ایجاد شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت را دارد. علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می توان از وظایف اصلی این سیستم دانست. حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاك منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجاد کند، این عضو لنت نام دارد. لنت ترمز، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.

لنت ترمز

لنت ترمز

لنت ترمز تیگران

لنت ترمز پژو تیگران

کار لنت ترمز ایجاد (brakepads)شتاب منفی لازم برای توقف خودروی در حال حرکت است علاوه بر متوقف کردن کامل خودرو، کنترل حرکت خودرو در سراشیبی، توقف مرحله ای، و کاهش سرعت به اندازه دلخواه را می توان از وظایف اصلی این سیستم دانست.حال برای توقف خودرو نیاز به عضوی است که نیروی اصطکاك منفی (مخالف حرکت گردشی چرخ) را برای ما ایجا کند، این عضو لنت نام دارد.
لنت ترمز خودرو، به دیسک یا کاسه ترمز وارد می شود تا اصطکاکی مناسب برای ایجاد شتاب منفی در خودرو ایجاد کند.در اثر این نیروی مخالف، انرژی جنبشی عضومحرك (نیروی گردشی چرخ) اصطکاك و اصطکاك به انرژی حرارتی تبدیل،و درنهایت گرمای تولیدی در فضا پخش می شود. دستگاه ترمز به وسیله سیستم های مکانیکی، خلاای، هوای فشرده،و هیدرولیکی فعال می شود.
همان طور که ذکر شد سیستم های مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن خودرو ها طراحی شده، که معمول ترین آنها در خودروهای سواری، ترمز هیدرولیکی دومداری و ترمز دستی مکانیکی است.حالا این سیستم ترمزخودروی ما باید این توانایی را داشته باشد که خودرویی راکه با سرعت متوسط 80 کیلومتر درساعت، که درحال حرکت است، درمواقعی که راننده تشخیص دهد، به خوبی عمل کرده و سریع خودرو رامتوقف کند.ولی آیا این نیرویی که راننده به پدال وارد می کند در حدی هست(قدرت کافی) که خودروی مارا متوقف کند؟ به طور قطع نه! پس به یک وسیله مکمل و تقویت کننده، برای افزایش چند برابری نیرو نیاز داریم.این وسیله بوستر است.

بوستر خلاء لنت ترمز خودرو

کلمه بوستر به معنی تقویت کننده است. بوستر خلاای، همان طور که ذکر کردم برای ایجاد فشار مورد نیاز در سیستم هیدرولیک مدار استفاده می شود.بوسترها از یک بدنه فلزی که شامل یک سوپاپ، یک دیافراگم، فنر برگشت دهنده، یک صفحه معلق،و میله ای که از مرکز بوستر می گذرد از یک سو به پیستون سیلندر اصلی و از سوی دیگر به پدال متصل است. (یکی دیگر از بخش های اصلی بوستر،سوپاپ یکطرفه است) برای استفاده از بوستر دو عامل بکار گرفته می شود، یکی خلا موتور و دیگری فشار جو . دیافراگم کار جداسازی، محیط بوستر را به دومحیط جدا یعنی خلا و فشار تقسیم می کند. سوپاپ یکطرفه، به هوا فقط اجازه ورود به بوستر را می دهد،

لنت ترمز تیگران
اگر موتور خودرو خاموش باشد یا نشتی درلوله ها(شیلنگ)بوستر ایجاد شود, سوپاپ یکطرفه اجازه ورود هوا به بوستر را نمی دهد.این مهم است، چون بوستر خلاای باید بتواند تا چندین بار پس از خاموش شدن موتور نیروی وارده به پدال را تقویت کند، زیرا شما هرگز دوست نداریدوقتی در مسیری حرکت می کنید، به هردلیل موتور اتومبیل شما خاموش شود،ترمز خودرو از کار بیفتد.بوستر خلاای طراحی ساده ای دارد. در خودرو های بنزینی موتور خلا، مناسبی را برای بوستر ایجاد می کند.خلا بوستر از طریق شیلنگ رابطی که بر روی سوپاپ یکطرفه ای متصل است، که این سوپاپ خود بر روی مانیفولد ورودی هوا نصب می باشد.در خودرو ها با بوستر خلاای، زمانی که راننده بر روی پدال ترمز فشار وارد می کند، پدال ترمز به میله ای که از میان بوستر به سیلندر اصلی هیدرولیکی ترمز که متصل است فشار وارد می کند.
بوستر پیستون بزرگی داردکه در موقع استفاده از ترمزطرف جلوی آن(سمت سیلندر اصلی) به خلا موتور وطرف عقب آن، به فشار جو مرتبط است.

موتور خلا نسبی را در هر دو سوی دیافراگم ایجاد می کند ولی وقتی که پدال را فشار می دهید، با فشار دادن پدال میله ای که به سیلندر اصلی هیدرولیکی متصل است هم حرکت می کند، این حرکت باعث ایجاد اختلاف فشار بین دوطرف پیستون بوستر شده، فشار موثری بر روی سطح پیستون وارد می کندو نیروی مناسبی بوجود می آید. میله سوپاپی را باز می کند که به هوای بیرون اجازه ورود به پشت دیافراگم را می دهد در حالی که سمت دیگر دیافراگم خلا می ماند، به این ترتیب فشار وارده بر یک سوی دیافراگم بیشتر می شود، این نیرو بر فشردن روغن ترمز به میله فشاری پیستون بوستر، اعمال می گردد و هنگامی که پدال رها می شود ارتباط هوای بیرون با پشت دیافراگم قطع شده و دو سوی  دیافراگم به هم مرتبط می شوند، در نتیجه در هر دو طرف دیافراگم خلا ایجاد می شود و همه شرایط به حالت اولیه برمی گردد.

لنت ترمز خودرو

هنگامی که خودرو در حرکت است و به هر دلیلی راننده از ترمز اتومبیل استفاده کند، سیستم ترمز عمل خود را برای متوقف کردن آن شروع می کند، نیرو وزن خودرو از روی چرخ های عقب کاسته می شود و بر روی چرخ های جلو متمرکز می شود. بنابراین بایستی نیروی لنت ترمز در چرخ های جلو بیشتر از چرخ های عقب باشد و به همین علت سیستم عمل کننده ترمز در چرخ های جلو قوی تر از چرخ های عقب طراحی می شود( دودلیل مهم دیگر هم وجود دارد که باید سیستم ترمز در چرخ های جلو قویتر باشد” یکی جلوگیری از سر خوردن خوردن در مسیر و جاده های لغزنده، و دومین عامل این است که تسلط ترمز برخودرو برای توقف سریع تر باید، نیروی بزرگتر نسبت به نیروی انرسی باشد که به خودرو اجازه توقف را نمی دهد).

ایجاد تناسب لازم در تقسیم نیروهای ترمز بین چرخ های عقب و جلو، به نحوی که هیچکدام از آنها قفل نشود از وظایف طراحان سیستم ترمز خودرو می باشد. به همین دلیل بیشتر خودروهای جدید برروی دو چرخ جلوی خودرو از دیسکهای ترمز استفاده می کنندو در بعضی دیگر از خودروها هر چهار چرخ مجهز به دیسکهای ترمز هستند دیسک ترمز بهترین نوع سیستم ترمز شناخته شده است. دیسکهای ترمز در بسیاری از موارد در توقف لوکوموتیوها تا هواپیماها به کار می روند.ترمزهای معمول امروزه در خودروها به دو نوع طراحی و ساخته می شوند :

1)ترمزهای دیسکی شناور

2)ترمزهای دیسکی با پایه ثابت

ترمزهای دیسکی شناور، باپایه ای بصورت کشویی ساخته می شود. دریک طرف آن، لنت تکیه می کندودرطرف دیگرش،فقط یک پیستون هیدرولیکی وجود دارد، که در پشت سر لنت دیگر قرار می گیرد. دوعدد میله فولادی در داخل قطعه ای رابط بکار رفته است که باعث می شود که فک های پایه، در درون آن حرکت کنند. زمانی که ترمز فعال می شود، روغن تحت فشار سیلندر اصلی، به پشت تنها پیستون آن اثر کرده، پیستون را به خارج از محیط قرار گیری خود هدایت می کند، سپس پیستون لنت را به دیسک می چسباندو وقتی پیستون به آخرین نقطه کورس خود رسید، نیروی فشاری روغن، پایه های ترمز را عقب می کشد، در نتیجه لنت بین دو دیسک فشرده می شود.
ترمز های دیسکی با پایه ثابت ، معمولا 2تا 4 پیستون دارد. در موقع وارد آمدن فشار روغن ترمز، هر 2یا 4پیستون ، بطور متقابل به سمت هم حرکت می کنند و دیسک را در میان خود می فشارند. در این سیستم، پایه پیستون ها ثابت است و به عضو ثابت محور، بسته می شوند.

لنت ترمز تیگران

طرز کار سیلندر اصلی ترمز

وظیفه سیلندر اصلی ترمز افزایش فشار در روغن و ارسال آن به مدارت روغن در چرخ های مختلف ، برای کاستن سرعت یا توقف خودرو است، و همان طور که ذکر کردم از تقویت کننده بوستر برای افزایش فشار روغن استفاده می شود.

سیلندر ترمز

برای ایمنی بیشتر در مدارات سیستم ترمز، از سیستم ترمز دومداری استفاده می شود. در این سیتم دو مدار جداگانه و مستقل از هم بکار می رود، که در صورت خرابی یکی از مدارها ، مدار دوم به کار خود ادامه دهد.

از مهمترین عواملی که برای استفاده از ترمزهای دیسکی می توان نام برد:
1)ایجاد شتاب منفی بیشتر نسبت به ترمزهای کاسه ای
2)سایش مساوی در هر دو لنت، به شرطی که سیستم درست عمل کندوانتقال حرارت بخوبی انجام شود
3)ایجاد صدای کمتر به نوع کاسه ای
4)ضریب افزایش نیرو در سرعت های مختلف ثابت است، و کیفیت لنت ترمز در طول متوقف شدن کامل، نسبت به سرعت
تغییر نمی کند.
5)حساسیت لنت ترمز خودرو در مقابل ساییدگی کمتر، وسیستم ترمز گرمای کمتری را جذب می کند.

لنت ترمز پراید تیگران

معایب ترمزهای دیسکی

1) در مقابل گرد و غبار و رطوبت، حساسیت زیادی دارد
2)نیروی زیادی برای ترمز کردن نیاز است، چون نیروی عمل خودکار و افزایش ضریب نیرو در آن وجود ندارد.
3)قیمت تمام شده این نوع ترمز گران تر از نوع کاسه ای است. به همین دلیل امروزه از نوع شناور که ساختمان ساده تر و نسبت به نوع ثابت یک پیستون کمتر دارد بیشتر کاربرد دارد.

سیستم های ترمز مختلفی برای موقف کردن مطمئن وایمن تا به امروز طراحی و ساخته شده اندکه در خودرو های
معمولی، ترمز هیدرولیکی پایی دومداری و ترمز دستی از آن جمله اند.
تولید سیستم ترمز هیدرولیکی یک مداری از سال 1960 میلادی به بعد در اروپا ممنوع شدو از آن پس کلیه خودرو ها با ترمز هیدرولیکی دومداری ساخت می شوند.

ترمز دستی (ترمزپارك)

از ترمز دستی که معروف به ترمز پارك است برای ساکن کردن خودروی پارك شده(خاموش یا روشن)استفاده می شود.

ترمز پارک

سیستم های ترمز باید به گونه ای باید طراحی شود که این توانایی را داشته باشد که خودرو را در شیب 30 % یا زاویه ای معادل 16,7 ساکن نگه دارد، و از حرکت خودرو جلو گیری کند.

لنت ترمزbrakepads.ir
لنت ترمز پژوآریا فراز پارت

چرا باید لنت ترمز پژو تیگران را به نمونه های خارجی ترجیح دهیم؟

/
انتخاب لنت ترمز پژو از میان برند­ها و کیفیت­های مختلف موجود در ب…
لنت ترمزbrakepads.ir

لنت ترمز پراید را از بهترین ها بخرید

/
خرید لنت ترمز پراید برای صاحبان این خودرو همواره  چالش برانگیز ب…

قیمت لنت ترمز عوامل تاثیرگذار کدامند؟

/
قیمت لنت ترمز یکی از مسائلی است که همواره ذهن صاحبان خودروها …

انواع لنت ترمز کدامند و تفاوت اصلی آنها چیست؟

/
انواع لنت ترمز به طور کلّی به چند دسته­ ی مختلف تقسیم می­شوند. این لنت…
فروش عمده لنت ترمزbrakepads.ir

فروش عمده لنت ترمز

/
گروه صنعتی و بازرگانی آریا فراز پارت آماده­ی ارائه­ ی خدمات فروش ع…

نگهداری از سیستم ترمز

/
معمولترین سرویس لازم براي ترمزها یا نگهداری از سیستم ترمز تع…
نام