نوشته‌ها

نگهداری از سیستم ترمز

معمولترین سرویس لازم براي ترمزها یا نگهداری از سیستم ترمز تعویض لنت ترمز می باشد. لنتهاي ترمز معمولا داراي یک قطعه فلزي به نام سایش نما (نمایش دهنده میزان سایش و فرسودگی) هستند. وقتی لنتها به اندازه کافی فرسوده شوند، در زمان گرفته شدن ترمز سایش نما با دیسک ترمز باعث تماس این قطعه با دیسک ترمز شده و صداي سوت به گوش می رسد که از تماس قطعات فلزي(لنت و دیسک)حاصل می شود.

بر روي نوعی از لنت هاي چرخ جلو یک فیش بصورت جاسازي شده در لنت، بین آخرین نقطه اتصال لنت و بدنه فلزي آن، شرکت هاي سازنده لنت قرار داده اند که وقتی لنت در آستانه تمام شدن قرار می گیرد بوسیله آن یک چراغ در پشت آمپر به راننده هشدار می دهد تا لنت ها را تعویض کند. در ضمن یک دریچه(فضاي خالی) بازدید در سیلندر ترمز دیسکی وجود دارد که از طریق آن می توانید میزان فرسودگی لنتهاي ترمز را مشاهده کنید.

لنت ترمز تیگران

سیستم ترمز کاسه اي

ترمزهاي کاسه اي:

در ترمز کاسه اي ، کاسه ترمز به چرخ متصل است و همراه آن گردش می کند. دو عدد کفشک آهنی هلالی شکل که لنت هاي ترمز بر روي آن کوبیده شده روي طبق ثابت محور نصب شده اند .در حالت عادي که خودرو نیاز به ترمز کردن ندارد کفشک ها به طوري تنظیم می شوند که فاصله کمی بین کاسه ي ترمز و لنت هاي روي کفشک وجود داشته باشد وقتی راننده پدال ترمز را می فشارد فشار روغن در سیلندر اصلی افزایش یافته به سیلندر چرخ ها هدایت می شود پیستون هاي داخل سیلندر چرخ در اثر فشار روغن از یکدیگر دور شده کفشک هاي ترمز را به طرف کاسه ي ترمز حرکت می دهند در اثر نیروي وارد از لنت هر کاسه ي ترمز نیروي اصطکاك بین کاسه ترمز و لنت ایجاد می شود و نتیجه ان ایجاد شتاب منفی در چرخ و متوقف کردن ان است .
علاوه بر نیروي هیدرولیکی موثر بر کفشک هاي ترمز نیروي دیگري هم در ترمز ها ي کفشکی تولید می شود که عمل لنت هاي کفشکی است عمل خودکار در اثر  رخش کاسه و ثابت بودن لنت در هنگام (servo-action) خودکار ترمز کردن در کاسه ي ترمز بوجود می اید کفشک ترمز در یک نقطه از طبق ثابت و در نقطه اي دیگر به وسیله پیستون سیلندر چرخ به سمت کاسه ي ترمز فشرده می شود به انتهاي قسمتی از کفشک ترمز که در روي طبق ثابت است پاشنه و به قسمتی که به وسیله ي پیستون سیلندر چرخ حرکت می کند پنجه گویند .

لنت ترمز

هر گاه جهت چرخش کاسه ي ترمز از طرف پنجه به طرف پاشنه کفشک باشد ان را کفشک محرك و هر گاه جهت چرخش کاسه ا ز طرف پاشنه به طرف پنجه باشد فشک را متحرك گویند پاشنه کفشک محرك در هنگام ترمز کردن مایل است قسمت پایین لنت را در کاسه ي ترمز فرو برده نیروي بسیار زیادي در نزدیکی پاشنه ي لنت ایجاد می شود.این نیروي فرو رونده درکاسه ي ترمز نیروي اصطکاك نسبتا زیادي را در بین لنت و کاسه تولید می کند و باعث شتاب منفی زیادي درچرخ می گردد در کفشک متحرك جهت نیرو از طرف پاشنه به طرف پنجه بوده و باعث عقب راندن لنت از کاسه می شود.

انواع کفشک بندي ترمز هاي کاسه اي :

کفشک بندي سیمپلکس
کفشک بندي دوپلکس
کفشک بندي سرو

۱) کفشک بندي سیمپلکس

چندین نوع کفشک بندي سیمپلکس وجود دارد که بر حسب نوع شناور یا ثابت بودن و نوع تکیه گاه پاشنه کفشک چرخشی یا لغزشی دسته بندي می شود در کفشک هاي سیمپلکس ضریب مخصوص افزایش نیروي اصطکاك کفشک ها در حدود 2 است که قسمت بیشتر ضریب اصطکاك ایجادي در کفشک محرك و قسمت اندك ان در کفشک متحرك ایجا د می شود بنابراین اختلاف نیرو ي بین دو کفشک خیلی زیاد است بیشترین خوردگی لنت در کفشک محرك است و مقدار کمی از لنت متحرك ساییده می شود به این دلیل گاهی لنت قسمت متحرك را نازك تر می کوبند گاهی سیستم محرك لنت هاي کفشک از نوع گوه اي است و بعضی اوقات محرك بادامکی از محاسن سیستم بادامکی ساییدگی یکسان لنت ها در کفشک محرك و متحرك است زیرا بادامک محرك کفشک ها در محل ثابتی در روي طبق مستقر شده است و از معایب ان میتوان قدرت زیاد براي راه اندازي و استحکام زیاد قطعات را نام برد زیرا نیروهاي نامساوي بر بادامک وارد می شود.

لنت ترمز پژو تیگران

۲) کفشک بندي دوپلکس :

در این نوع کفشک بندي دو پیستون به کار رفته است که نتیجه ي ان محرك کردن هر دو کفشک جلو و عقب است.حسن ترمز دوپلکس توزیع یکسان نیرو در بین لنت ها محرك و متحرك است ساییدگی هر دو لنت برابر و ضریب C= افزایش نیرو نیز در ان 3 می باشد

۳) کفشک بندي سرو 

از این کفشک بندي در محور عقب کامیون هاي تجاري سبک استفاده می شود اساسی ترین مزیت کفشک بندي سرو ان است که نیروي تکیه گاهی)پاشنه اي ( فشک محرك به کفشک متحرك وارد می شود و در نتیجه ضریب 7 تن استفاده می شود  می رسد به این دلیل در اغلب کامیونهاي بیش از 5 C= افزایش نیرو در ان به 5 ترمز هاي کاسه اي در چرخهاي عقب اغلب اتومبیل هاي سواري و در خودروهاي سنگین (باري و مسافر بري) هم معمولا در همه ي چرخها کاربرد دارد.